Hippony – hipoterapia bez barier


Projekt „Hippony – hipoterapia bez barier” jest skierowany do dzieci i młodzieży z określoną niepełnosprawnością, która jest wskazaniem do zajęć hipoterapii (niepełnosprawność ruchowa, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, autyzm, niepełnosprawność intelektualna).

Jako pełnoprawni członkowie społeczeństwa niepełnosprawni nie uczestniczą aktywnie w życiu społecznym i obywatelskim i są grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Wynika to często z niskiego statusu materialnego rodzin oraz słabej świadomości swoich praw do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Czas edukacji jest jedynym okresem zwiększonego kontaktu ze społeczeństwem zarówno dla dzieci i młodzieży uczącej się, jak i dla ich rodziców i opiekunów. Wtedy też nadzieje na zapewnienie przyszłości osobie niepełnosprawnej są największe.

Niewykorzystanie tego okresu może skutkować alienacją i wykluczeniem ze społeczeństwa. Rekrutacja uczestników projektu miała miejsce w szkole i przedszkolu integracyjnym, wynika to zarówno z partnerstwa z tymi placówkami, jak i ich specyfiki. Celem głównym jest integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu ze społeczności ludzi zdrowych. Do niektórych działań projektowych wraz z osobami niepełnosprawnymi będą zapraszane osoby sprawne, np. rówieśnicy z klasy, dzieci uczące się jazdy konnej.

W projekcie przewidziano przede wszystkim program terapeutyczny i rehabilitację dla dzieci z udziałem koni. Hipoterapia to uznana metoda terapeutyczna służąca poprawie funkcjonowaniu człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Pozostałe działania również związane z tematyką koni, realizują bezpośrednio cel główny projektu: zmierzają do kompleksowej integracji i bezpośredniego wpływu na rehabilitację psychospołeczną, czyli podniesienie samooceny i samoświadomości osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Projekt dzieli się na część terapeutyczną i rekreacyjną. Ta druga przewidziana jest w okresie lata i wakacji.

Organizatorem projektu „Hippony – hipoterapia bez barier” jest Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych „Pomocna Dłoń”, a instytucją współfinansującą – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.