Statut


STATUT

Stowarzyszenia Osób Przewlekle Chorych ”Pomocna Dłoń”

Uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 23 września 2004r
(tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane 25.10.2010r.)

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§1.

1. Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych” Pomocna Dłoń” zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją zrzeszającą:

1) osoby przewlekle chore,
2) osoby pracujące na rzecz tych chorych i wspomagające.

2. Członkowie Stowarzyszenia mogą za zgodą Zarządu tworzyć własne, samodzielne sekcje skupiające członków o podobnych jednostkach chorobowych (schorzeniach).

§2

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polski może uczestniczyć w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć wraz z innymi podmiotami
prawa.
2. Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych, jeżeli współpraca służy realizacji celów Stowarzyszenia.

§3.

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną z obowiązującymi przepisami o Stowarzyszeniu i stosownie do Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z dnia 2003r.nr 96 poz. 873 wraz z późnymi zmianami) prowadzi działalność pożytku publicznego.

2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków oraz świadczeniach wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego nieodpłatnie i odpłatnie. W przypadku działalności odpłatnej cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia.

6. Stowarzyszenie może prowadzi działalność szkoleniową.

§4.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Jelenia Góra.

§5.

1) Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz prezes Stowarzyszenia.
2) Stowarzyszenie może używać odznak, znaków graficznych oraz ma prawo do
używania pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział II. Cel i środki działania.

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Ochrona i promocja zdrowia poprzez otoczenie chorych członków opieką oraz udzielanie pomocy im w zaspokajaniu potrzeb leczniczych i socjalnych.
2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec administracji publicznej, instytucji i organizacji pozarządowych.

§7.

Swe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. Organizowanie i udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia:

1) w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego i lekarstw.
2) w sprawach leczniczych, socjalno-bytowych, prawnych itp.

2. Współdziałanie w rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonej na rzecz chorych przez administrację publiczną, instytucje i organizacje pozarządowe.

3. Prowadzenie akcji profilaktyczno-propagandowych, w tym wydawanie i rozprowadzanie wydawnictw pomocnych chorym oraz organizowanie poradnictwa.

4. Organizowanie spotkań oraz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Rozdział III. Członkostwo. Prawa i obowiązki.

§8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych

§9.

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który pragnie wnieść wkład swojej pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia, zdolny do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych – na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana celami Stowarzyszenia, która zadeklaruje wsparcie finansowe lub inny rodzaj świadczenia zgłaszając pisemny akces i ustanawiając swego przedstawiciela – w przypadku osoby prawnej.

3. Nabycie bądź utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

4. Na odmowę przyjęcia, skreślenie lub wykluczenie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia podjętej decyzji.

§10.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia, drodze uchwały Walnego Zebrania, na wniosek Zarządu.

§11

Członkostwo ustaje na skutek:

1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
2. Skreślenia z listy członków z powodu nie opłacania składek członkowskich lub zaprzestania wsparcia finansowego przez okres 6 miesięcy.
3. Wykluczenia na skutek:

1) nie wywiązywania się z obowiązków statutowych, działań moralnie nagannych lub na szkodę Stowarzyszenia,
2) utraty praw publicznych lub osobowości prawnej,

4. Śmierci członka.

§12.

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:

1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem ust.2,
2. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
3. korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia,
4. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
5. uczestniczyć w posiedzeniach władz rozpatrujących jego sprawę.

2. Członkom wspierającym czynne i bierne prawo wyborcze, oraz prawo głosowania nie przysługuje.

§13.

1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

1) uczestniczyć aktywnie w realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia i innych postanowień, wynikających z zawartych przez Stowarzyszenie umów i porozumień,
3) opłacać regularnie składki członkowskie.

2. Członkowie honorowi oraz wspierający są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.
3. Zarząd w uzasadnionych przypadkach może czasowo zwolnić członka od obowiązku opłacania składki.

Rozdział IV, Władze. Powoływanie i kompetencje.

§14.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata z zastrzeżeniem, że członkowie tych władz sprawują funkcję do czasu wyboru nowych władz.
3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem §17pkt. 2 i 4 oraz §24.
4. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane z uwzględnieniem głosu wyrażonego na piśmie, w sytuacji gdy członek władz nie może wziąć udziału w posiedzeniu.
5. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo dokooptowania do swego składu nowych członków w ilości nie większej niż 1/3 składu wybranego na Walnym Zebraniu.

§15.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Na koniec kadencji odbywa się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż 1 na rok.
3. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wymaga uchwalenia Regulaminu oraz wyboru przewodniczącego obrad, który kieruje przebiegiem Walnego Zebrania. W razie równości głosów przy podejmowaniu decyzji, przewodniczący rozstrzyga o wyniku głosowania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest:

1) na podstawie uchwały Zarządu,
2) z inicjatywy Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. O terminie Walnego Zebrania, wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd zawiadamia członków na 14dni przed Walnym Zebraniem.

7. Zarząd może jednocześnie wyznaczyć II termin Walnego Zebrania, na którym uchwały podejmowane są bez względu na liczbę członków, z wyłączeniem możliwości dokonywania zmian w statucie i rozwiązania Stowarzyszenia.

§16.

W Walnym Zebraniu biorą udział:

1) z głosem decydującym członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym członkowie wspierający oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

§17.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) uchwalenia programu działania,
2) przyjmowania sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej i ocena ich pracy z wyłączeniem członków tych władz w głosowaniu nad przyjęciem sprawozdań
3) ustalenia liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania,
5) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich,
7) nadawanie tytułu honorowego członka,
8) podejmowanie uchwał w sprawach zmian w statucie lub rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§18.

1. Zarząd składa się z od 5 do 9 członków. Ze swego grona wybiera prezesa, 1-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Posiedzenie odbywa się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Prezes kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
3. Do zakresu działań Zarządu należy:

1) podejmowanie decyzji o sposobie realizacji uchwał Walnego Zebrania, oraz programu działania,
2) przygotowanie sprawozdań z wykonania uchwał i programu działania,
3) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
4) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich z pouczeniem o możliwości odwołania do Walnego Zebrania, także w sprawie czasowego zwalniania z płatności składek,
5) zwoływanie Walnych Zebrań.
6) występowanie do władz samorządowych i państwowych o odznaczenia nie tylko dla członków jak również z poza organizacji.

§19.

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków. Ze swego grona wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Mogą również wnioskować o zebranie Zarządu poza planem posiedzeń.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż ustawowo określona.

§20.

Do zakresu działania Komisji należy:
1. Kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej, w tym opłacania składek członkowskich.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych Kontroli i żądanie wyjaśnień
3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu w raz z oceną działalności Stowarzyszenia z wnioskiem o przyjęcie, lub odrzucenie sprawozdania Zarządu.
4. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia faktu nie wywiązywania się przez Zarząd z jego obowiązków.

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

§21.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) wpływy z działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w rozmiarach służących jedynie z realizacji celów statutowych,
3) dotacje
4) zapisy i darowizny.
5) wpływy z działalności statutowej.
6) stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansami oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§22.

1. Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy 2 członków Zarządu: prezesa lub wiceprezesa i skarbnika albo dwóch innych osób upoważnionych przez Zarząd.
2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia określają właściwe przepisy.
3.Władze Stowarzyszenia są obowiązane zarządzać majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z zasadami celowości i gospodarności.

§23.

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie ma następować na preferencyjnych warunkach albo bezpłatnie.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu organizacji.
4. Zabroniony jest zakup przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

1. Zmiany w statucie wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania
3. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Likwidatora.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”

Za zgodność:

1. Prezes – Teresa Adamowicz

2. Wiceprezes – Teresa Góździk

3. Skarbnik – Jolanta Żyżnowska